Người dân Tây Tạng cầm cờ Vàng biểu tình chống TC tại Ấn Độ.

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Người dân Tây Tạng cầm cờ Vàng biểu tình chống TC tại Ấn Độ.

  1. Pingback: Người dân Tây Tạng cầm cờ Vàng biểu tình chống TC tại Ấn Độ. « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s