Video : Thảm sát tại Thiên An Môn.

This entry was posted in Tài liệu. Bookmark the permalink.

1 Response to Video : Thảm sát tại Thiên An Môn.

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới chủ nhật 18-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s