Ảnh dân oan biểu tình tại vườn hoa Lý Tự Trọng 21-22/11/2012

Blog Lê Hiền Đức
This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Ảnh dân oan biểu tình tại vườn hoa Lý Tự Trọng 21-22/11/2012

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 23-11-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s