Tuyên Bố của các CĐ Tiểu Bang Texas

Bản Lên Tiếng
Của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin, Dallas, San Antonio và Tarrant

Nhận định:

1. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhiều lần trong quá khứ cũng như hiện tại lộ rõ bản chất gian xảo, vô luân và tàn ác đối với các thành phần đối lập.
2. Chủ trương trước sau như một của nhà cầm quyền CSVN là nhằm thao túng tập thể người Việt ở hải ngoại qua các kế hoạch thâm độc, điển hình là Nghị Quyết 36.
3. Chế độ CSVN là tay sai bán nước, là cánh tay nối dài của bá quyền Trung Cộng trong mưu đồ xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
4. Đối thoại với CSVN trong giai đoạn hiện tại là tự phá vỡ thành trì chống Cộng, mở đường cho CSVN công khai lũng đoạn tập thể người Việt hải ngoại.

Các tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại tiểu bang Texas đồng thanh tuyên bố:

1. Không chấp nhận đối thoại với chế độ độc tài, bán nước, hại dân CSVN.
2. Yêu cầu các đảng phái chính trị, hội đoàn, đoàn thể, cá nhân phải biết đặt quyền lợi Dân Tộc là trên hết. Những hành động nối giáo cho giặc, gây chia rẽ nhằm lũng đoạn hàng ngũ của người Việt Quốc Gia cần phải được chấm dứt ngay lập tức.

Làm tại Tiểu Bang Texas, ngày 22 tháng 12 năm 2012

Đồng ký tên:
1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin, Ông Châu Kim Khánh, Chủ Tịch
2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Bà Lê Lam Ngọc, Chủ Tịch
3. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia San Antonio, Ông Phan Quang Trọng, Chủ Tịch
4. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant, Ông Nguyễn Kinh Luân, Chủ Tịch

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Tuyên Bố của các CĐ Tiểu Bang Texas

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ hai 24-12-2012 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s