Thành Viên Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời/CĐNVQGHK

Thành Viên Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời

Được bầu trong kỳ Đại Hội Bất Thường tại Tarrant County ngày 22 tháng 9, 2012

1. Hội Ðồng Ðại Biểu Lâm Thời:

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Ngọc Tiên (CT CĐ Bắc California)

Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Châu Kim Khánh (CT CĐNVQG Austin, Texas)

Phó Chủ tịch Ngoại vụ: Bà Hồ Thị Nhất Anh (PCT HĐĐB CĐNVQG Georgia)

Tổng Thư Ký: Ông Trần Ngọc Thăng (Cựu CT CĐVN Nam California)

2. Hội Ðồng Chấp Hành Lâm Thời:

Chủ Tịch: Bà Huỳnh Thu Lan (CĐ Michigan)

Phó CT Nội Vụ: Ông Nguyễn Ngọc Anh (CĐ Arizona)

Phó CT Ngoại Vụ: Ông Dương Tấn Khoa (CĐ Grand Rapid, MI)

Tổng Thư Ký: Ông Đỗ Văn Phúc (CĐ Austin)
Khối Truyền Thông :
– Ông Đoàn Trọng Hiếu (New Mexico)
– Ông Cung Nhật Thành ( Dallas,TX)
– Ông Vũ Hồng ( Florida )

3. Hội Ðồng Giám Sát Lâm Thời:

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Tần (DC)

Phó CT Nội Vụ: Ông Nguyễn Kinh Luân, (Chủ Tịch CD/NVQG/ Hạt Tarrant Texas)

Phó CT Ngoại Vụ: Ông Dương Van Biểu, Phó Chủ Tịch CD/NVQG/ Grand Rapid Michigan)

Tổng Thư Ký: Ông Nguyễn Tri Quế, (Tổng Thư Ký HDGS/CD/NVQG/Atlanta Georgia)

4.- Cố Vấn: Bác Sĩ Phạm Văn Chất (Dallas)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Thành Viên Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời/CĐNVQGHK

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ tư ngày 02 – 01 – 2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s