Biếm họa Babui – Bơm vá, sửa hiến pháp

Biếm họa Babui (Danlambao)
This entry was posted in Phiếm luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Biếm họa Babui – Bơm vá, sửa hiến pháp

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công dân kính mời đọc bài mới thứ hai 07-01-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s