Mai Thanh Hải – Thủ tướng ơi! đừng để chúng nó cởi truồng…

This entry was posted in Tiếng kêu từ địa ngục. Bookmark the permalink.

2 Responses to Mai Thanh Hải – Thủ tướng ơi! đừng để chúng nó cởi truồng…

  1. Pingback: Tiếng Gọi Công Dân kính mời đọc bài mới thứ sáu 01-02-2013 « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. Pingback: Thủ tướng ơi! đừng để chúng nó cởi truồng… « Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s