Quyết Định chấm dứt tình trạng lâm thời của Hội Đồng Đại Diện CĐNVQGHK

   Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
                                  The Vietnamese American Community of USA
P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311
Website: http://www.congdongnvqghoaky.org/vn/
http://www.congdongnvqghoaky.org,
https://tienggoicongdan.com/
Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com
________________________________________________
                                         

                                     Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

– Căn cứ Quyết Định của Đại Hội Bất Thường do CĐNVQG/HK tổ chức tại Tarrant, Arlingon – Texas ngày 22 tháng 9, 2012 bầu Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời CĐNVQG/HK.

– Căn cứ hai thư góp ý của cộng đồng thành viên ngày 01 tháng 01 năm 2013 và ngày 12 tháng 3 năm 2013 về việc có nên tiếp tục lưu giữ danh xưng Hội Đồng Đại Diện Lâm Thời CĐNVQG/HK.

– Căn cứ các điện thư tham khảo ý kiến các cộng đồng thành viên của Hội Đồng Đại Biểu Lâm Thời ngày 24 tháng 5 năm 2013 về 2 Thư góp ý nêu trên.

– Căn cứ biểu quyết của các tham dự viên phiên họp Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG/HK ngày 07 tháng 6 năm 2013 sau khi Hội Đồng Giám Sát Lâm Thời tổng kết ý kiến của các Cộng Đồng thành viên.

     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt tình trạng Lâm Thời của Hội Đồng Đại Diện do Đại Hội Bất Thường bầu ra.
Điều 2: Chính thức sử dụng danh xưng Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG/HK trong đó có Hội Đồng Đại Biểu, Hội Đồng Chấp Hành và Hội Đồng Giám Sát.
Điều 3: Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành. Mọi Quyết Định, Văn Thư, Thông Báo của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ sẽ sử dụng danh xưng chính thức.

Hoa Kỳ, ngày 07 tháng 7 năm 2013

Nguyễn Ngọc Tiên
Chủ tịch Hội đồng Đại Biểu CĐNVQG/HK

Huỳnh Thu Lan
Chủ tịch Hội đồng Chấp Hành CĐNVQG/HK

Nguyễn Văn Tần
Chủ tịch Hội đồng Giám Sát CĐNVQG/HK

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s