Daily Archives: 01/08/2013

Tuyên Cáo Lên Án Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao VC

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ The Vietnamese American Community of USA P.O. Box 452 Sterling Heights, MI 48311 Website: http://www.congdongnvqghoaky.org/vn/ http://www.congdongnvqghoaky.org, https://tienggoicongdan.com/ Email : CDNVQGHOAKY@gmail.com _______________________________________________________________________________ Tuyên Cáo Lên Án Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng về … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment