Thư mời của Hội Người Việt Công Giáo tại Arizona

Hội Người Việt Công Giáo tại Arizona

3433 W Earll Dr Phoenix Arizona 85017

Phone: 602-437-0207Email: vnesecatholicaz@gmail.com

                THƯ MỜI

Kính Gi:-Quý v lãnh đo tinh thn các Tôn Giáo.

             -Quý ban qun tr, ban chp hành và quý hi đoàn CĐNVQG Arizona.

                                -Quý cơ quan truyn thông, báo chí.

                               -Quý giáo dân và quý đng hương.

V/v:Tham d bui cu nguyn và hi lun cho Vit Nam vi Linh Mc Nguyn Văn Khi

 Hi Người Vit Công Giáo ti Arizona xin mi tt c quý v dành chút thi gi đến tham d, chia s tm thin tình đi vi Quê Hương Dân Tc theo chương trình sau đây: 

Bui cu nguyn cho t do dân ch, t do Tôn Giáo ti Vit Nam. Đc bit, hip thông cùng Giáo Hi Công Giáo Vit Nam, cu nguyn cho giáo x M Yên đang b đàn áp, và bui hi lun v tình hình đt nước ti hai đa đim sau:

Hi trường ca Resurrection Catholic Church 

3201 S Evergreen Rd Tempe AZ 85282 (Southern Ave & Freeway 101)

Thi gian:Th Ba 10/1/13 t 7:00pm – 10:00pm

Hi trường ca Knights of Columbus

8066 N 49th Ave Glendale AZ 85302 (49th Ave & Northern Ave)

Thi gian:Th Tư 10/2/13 t 7:00pm – 10:00pm

TM Hi Người Vit Công Giáo Arizona

Hi Trưởng

Bùi Quang Lâm

This entry was posted in Tin tức thời sự. Bookmark the permalink.

1 Response to Thư mời của Hội Người Việt Công Giáo tại Arizona

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới chủ nhật 15-9-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s