Giáo sư Trần Phương nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

GS Trần Phương nói: CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

GS Trần Phương phát biểu, “Chủ nghĩa Xã hội đã thất bại! Chủ nghĩa Cộng sản là ảo tưởng!”

http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=dqfi6tkn3lid0#mail

GS Trần Phương:” Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác”

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

2 Responses to Giáo sư Trần Phương nói về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ tư 13-11-2013 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

  2. long says:

    Không biết bao giờ quan chức Việt nam hết lừa bịp nhân dân. Đã lừa bịp còn lên lớp dạy đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s