Đặng Chí Hùng – Tôi gọi họ là anh hùng

Show Quốc Hận 30-4-2014 tại Oregon

This entry was posted in Bình luận. Bookmark the permalink.

1 Response to Đặng Chí Hùng – Tôi gọi họ là anh hùng

  1. Pingback: TGCD kính mời đọc bài mới thứ sáu 25-4-2014 | Chương Trình Phát Thanh VRV Radio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s