TGCD – Cù Huy Hà Vũ anh là ai?

 

Nhận định của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu về ông Cù Huy Hà Vũ qua các bài viết mới đây của ông CHHV

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s