Tổng kết Quỹ Pháp Lý Minnesota

Quỹ Pháp Lý – Legal Fund for Minnesota
Yểm Trợ Cộng Đồng Minnesota
Do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức $ 17,318.05
STT Người Ủng Hộ Tiểu Bang Số Tiền Ngày
Nhận
Check #
Paypal#
(Đợt 1) 1 3 Vị Thân Hữu ở Pháp Pháp $ 137.77 11/5/15 Paypal
2 Anh Lộc Nguyễn MN $ 48.25 11/7/15 Paypal
3 Ô/B Đỗ V. Phúc TX $ 100.00 11/10/15 Ck 1828
4 Ô Nguyễn N. Tiên CA $ 100.00 11/10/15 Ck 200
5 Ô Brian Đỗ Xuân Triêu CA $ 50.00 11/10/15 Ck 1680
6 Ô/B Huỳnh B Martin MD $ 30.00 11/10/15 Ck 1178
7 GS Trần Thủy Tiên TX $ 100.00 11/10/15 Ck 168
8 Ô/B Hoàng Thế Diên MN $ 100.00 11/10/15 Ck 4672
9 Ô Vũ Trung Hiền CA $ 100.00 11/10/15 Ck 1520
10 Ô Nguyễn D. Tuy MN $ 100.00 11/10/15 Ck 2043
11 Ô Nguyễn X. Cường MN $ 50.00 11/10/15 Ck 7568
(Đợt 2) 12 Ô Cao Chánh Cương TX $ 100.00 11/14/15 Paypal
13 Ô Nguyễn Văn Tần VA $ 100.00 11/14/15 Ck 2127
14 Ô Nguyễn Tri Quế GA $ 50.00 11/14/15 Ck 2127
15 Ô Nguyễn Văn Vui LA $ 100.00 11/16/15 Ck 1187
16 Ô/B Trương Văn Hơn MN $ 100.00 11/16/15 Ck 4997
17 Bà Nguyễn Thi Thanh Nguyệt CA $ 50.00 11/16/15 Ck 0967
18 Cô Bùi T Kim Oanh CA $ 100.00 11/16/15 Ck 575
19 Ô Trần N. Ly CA $ 50.00 11/16/15 Ck 181
20 Ô Nguyễn V. Hiếu MA $ 50.00 11/16/15 Ck 6673
21 Ô Dương Mười CA $ 50.00 11/16/15 Ck 1116
22 Ô Hoàng Xuân MN $ 48.25 11/16/15 Paypal
(Đợt 3) 23 Nguyễn Kinh Luân TX $ 100.00 11/17/15 Paypal
24 Ô Phạm Văn Yến MN $ 100.00 11/20/15 Ck 3289
25 Bà Nguyễn Thị Minh Thúy CA $ 200.00 11/20/15 Ck 2747
26 Ô Trần Ngân MN $ 100.00 11/20/15 Ck 2087
27 BS NK John Walker CA $ 100.00 11/20/15 Ck 4520
28 Ô Phạm Anh Tuấn MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
29 Ô Nguyễn Sĩ MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
30 Ô Nguyễn Bá Khôi MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
31 Bà Phan Tuyết (CLBTNS) Belqique Belgique $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
32 Bà Công Huyền Trân CA $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
33 Ô Quách Ngọc MN $ 50.00 11/20/15 Ck 4674
34 Bà Võ T Ngọc Hương MN $ 50.00 11/20/15 Ck 4674
35 Ô Phạm Đình Long (CLBTNS) MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4674
36 Bà R. Nguyễn MN $ 200.00 11/20/15 Ck 4675
37 Ô Vũ Chân FL $ 50.00 11/20/15 Ck 563
38 Nguyễn H Luyên CA $ 50.00 11/20/15 Ck 102
39 Ô Vương Hạnh TX $ 100.00 11/20/15 Ck 1109
40 Ô Quách Liên TX $ 100.00 11/20/15 Ck 577
41 1 Cựu SVSQ Khóa 6/72 T.Đ CA $ 50.00 11/20/15 Ck 750
42 Ô Nguyễn Sơn MN $ 50.00 11/20/15 Ck 9366
43 Bà Nguyễn Hoa T. Võ MN $ 100.00 11/20/15 Ck 4528
44 Hội Huế và Thân Hữu MN MN $ 200.00 11/20/15 Ck 104620214
(Đợt 4) 45 Ô/B Vĩnh Đại MN $ 100.00 12/1/15 Ck 102
46 Ô/B Nguyễn Gia Quốc MN $ 100.00 12/1/15 Ck 4425
47 Bà Vũ Thỏa Tuyết MN $ 100.00 12/1/15 Ck 2139
48 Ô/B Ngô Nơi MN $ 100.00 12/1/15 Ck 528
49 Patricia Tranberg MN $ 30.00 12/1/15 Ck 131
50 Ô/B Lê Trâm MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
51 Ô/B Nguyễn Huy Tư MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
52 Bà Đỗ Bảo MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
53 Ô/B Nguyễn Vinh Quang MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
54 Ô Bùi Đình Giao MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4677
55 Ô/B Nguyễn Bính MN $ 50.00 12/1/15 Ck 4677
56 Bà Phạm Thị Nga PA $ 150.00 12/1/15 Ck 4678
57 Ô Huỳnh Long Hải MN $ 100.00 12/1/15 Ck 4678
58 Ô Võ Nhân VA $ 50.00 12/1/15 Ck 1310
59 Bà Trương Sang MN $ 50.00 12/1/15 Ck 2186
60 Bà Võ Thị Trang Mai CA $ 50.00 12/1/15 Ck 1362
61 CĐNVQG-PA PA $ 300.00 12/1/15 Ck 1037
62 Ô Nguyễn Đình Trinh TN $ 50.00 12/1/15 Ck 232
63 Ô Lê Quang Liễn TX $ 50.00 12/1/15 Ck 409
64 Ô Trần Quỳ CA $ 50.00 12/1/15 Ck 2148
65 Ô Trần Khắc Huyên, K14 CA $ 30.00 12/1/15 Ck 2695
66 Ô/B Võ Trung Nhơn GA $ 50.00 12/1/15 Ck 1692
67 Ô Vũ Mạnh Hùng OR $ 50.00 12/1/15 Ck 2251
68 Ô Đoàn Hiếu NM $ 50.00 12/1/15 Ck 111
69 Vina Vietnamese Restaurant MN $ 200.00 12/1/15 Ck 9463
70 Ô/B Phạm Văn Uyển WA $ 100.00 12/1/15 Ck 4681
71 Ô Nguyễn Quốc Hiệp MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
72 Ô Thục Nguyễn MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
73 Chị Kim MN $ 20.00 12/1/15 Ck 4681
(Đợt 5) 74 Ô Cao Vững TX $ 20.00 12/2/15 Paypal
75 Bà Nguyễn Thị Nga Canada $ 200.00 12/5/15 Ck 1293898
76 Phạm Hải OK $ 30.00 12/5/15 Ck 1243
77 Bạn Minh Thúy CA $ 100.00 12/5/15 Ck 2753
78 Bà Võ Hongphi CA $ 20.00 12/5/15 Ck 297
79 Ô Tôn Thất Biên MN $ 100.00 12/5/15 Ck 3613
80 Hội Không Quân /QLVNCH/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
81 Hội Quảng Trị/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
82 Ô Phan Ngọc Châu CO $ 40.00 12/5/15 Ck 1214
83 Hội SQTB/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
84 Ô Nguyễn Nhung CO $ 50.00 12/5/15 Ck 1214
85 Hội Phụ Nữ Âu Cơ/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
86 Hội Phục Hưng/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
87 Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
88 Ban Chấp Hành CDNVQG/CO CO $ 110.00 12/5/15 Ck 1214
89 Hội Hải Quân/QLVNCH/CO CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
90 Ô Trương Công Đàm CO $ 50.00 12/5/15 Ck 1214
91 Ô Huỳnh Xuất CO $ 100.00 12/5/15 Ck 1214
92 Bà Quế Hương CO $ 50.00 12/5/15 Ck 1214
93 Hội Thân Hữu Cựu CSQG/VNCH
Hoa Thịnh Đốn & Vùng Phụ Cận
Hoa Thịnh Đốn và
Vùng Phụ Cận VA
$ 500.00 12/5/15 Ck 1257
94 Ô Trần Thanh Bảo GA $ 50.00 12/5/15 Ck 2883
(Đợt 6) 95 Ô Đinh Nguyên Mạnh MN $ 100.00 12/14/15 Ck 3626
96 Bà Vũ Mỹ Kim MN $ 50.00 12/14/15 Ck 5333
97 Ô Nguyễn Thiên Sang CA $ 100.00 12/14/15 Ck 806
98 Ô Lê Henry MN $ 50.00 12/14/15 Ck 4534
99 Ô Bùi Đức Lạc CA $ 100.00 12/14/15 Ck 1068
100 Ô Nguyễn Hoài Châu (Charlie) MA $ 50.00 12/14/15 Ck 2386
101 Ô Nguyễn Rao MN $ 50.00 12/14/15 Ck 4682
102 Ô Phạm Anh Toàn MN $ 50.00 12/14/15 Ck 4682
103 Nhóm Thân Hữu San Jose CA $ 60.00 12/14/15 Ck 1069
104 1 Vị Quân Nhân MN $ 50.00 12/14/15 Ck 4683
105 Ô/B Mai Minh Điệp MN $ 50.00 12/14/15 Ck 2145
106 Hội Ái Hữu CSQG/VNCH DFW
& Vùng Phụ Cận (HT Ô Đoàn Tống)
TX $ 400.00 12/14/15 Ck 1235
107 Ô Huỳnh T Hiếu MN $ 100.00 12/14/15 Ck 1086
108 Ô Vũ N Hải PA $ 50.00 12/14/15 Ck 436
109 Ô Nguyễn Peter CA $ 100.00 12/14/15 Ck 129
110 Bà Nguyễn Lan IL $ 30.00 12/14/15 Ck 300
111 Ô/B Ngô Thanh Lâm GA $ 200.00 12/14/15 Ck 3394
112 1 Vị Ẩn Danh MN $ 50.00 12/14/15 Money Order
113 Ô Diệp Q. Minh Canada $ 34.88 12/14/15 Ck 443 CAD$50
(Đợt 7) 114 Cô Uyên Phương Minh Nguyệt (CLBTNS) TX $ 100.00 12/21/15 Paypal
115 Ô Hồ Anh Triết (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
116 Ô Lê Văn Thạnh (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
117 Ô Phan Ngọc Thạch (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
118 Ô Phạm Bá Yên (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 50.00 12/17/15 Ck 122
119 Ô Nguyễn Ân (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
120 Ô Nguyễn Quốc Hùng (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
121 Ô Ngô Văn Năm (Cảnh Sát QG/QN) CA $ 100.00 12/17/15 Ck 122
122 Ô Nguyễn Cho (Cảnh Sát QG/QN) IL $ 50.00 12/17/15 Ck 122
123 Ô Nguyễn Văn Truy (Cảnh Sát QG/QN) TN $ 100.00 12/17/15 Ck 122
124 Ô Hồ Văn Hiệp (Cảnh Sát QG/QN) FL $ 100.00 12/17/15 Ck 122
125 Ô Trần Sơn (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
126 Ô Trần Ban (Cảnh Sát QG/QN) GA $ 50.00 12/17/15 Ck 122
127 Ô Thái Văn Hòa (Cảnh Sát QG/QN) CA $ 100.00 12/17/15 Ck 122
128 Ô Lê Thiện Mùi (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
129 Ô Trần Văn Mãng (Cảnh Sát QG/QN) GA $ 50.00 12/17/15 Ck 122
130 Ô Hồ Bãng (Cảnh Sát QG/QN) PA $ 100.00 12/17/15 Ck 122
131 Ô Lê Liễu (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
132 Ô Trịnh Văn Đường (Cảnh Sát QG/QN) MA $ 100.00 12/17/15 Ck 122
133 Ô Bùi Hữu Cẩm (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 50.00 12/17/15 Ck 122
134 Ô Dương Tranh (Cảnh Sát QG/QN) AZ $ 50.00 12/17/15 Ck 122
135 Ô Vương Thế Hỷ (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
136 Ô Lê Văn Khâm (Cảnh Sát QG/QN) CA $ 50.00 12/17/15 Ck 122
137 Ô Mai Xuân Mến (Cảnh Sát QG/QN) CA $ 100.00 12/17/15 Ck 122
138 Ô Nguyễn Hùng (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 100.00 12/17/15 Ck 122
139 Ô Phan Thới (Cảnh Sát QG/QN) CA $ 50.00 12/17/15 Ck 122
140 Ô Hồ Văn Toàn (Cảnh Sát QG/QN) GA $ 50.00 12/17/15 Ck 122
141 Ô Hồ Văn Danh (Cảnh Sát QG/QN) TX $ 50.00 12/17/15 Ck 122
142 Ô Ngô Sỹ Hân MI $ 100.00 12/22/15 Ck 3589
143 Hội Thân Hữu Người Việt Pittsburgh PA $ 100.00 12/22/15 Ck 664
144 Ô Hoàng Công Thiếc WA $ 50.00 12/22/15 Ck 6142
145 Anh Nguyễn Minh Hùng Biên GA $ 50.00 12/22/15 Ck 938
146 Ký Giả Thế Huy Paris, Pháp $ 100.00 12/22/15 Ck 1071
147 Hội Cao Niên VSS MN $ 655.00 12/22/15 Ck 1070
148 Bà Hoan Nguyễn – Hội CNVSS MN $ 50.00 12/22/15 Ck 2441
149 Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH/GA GA $ 200.00 12/22/15 Ck 104
(Đợt 8) 150 Bà Hoàng Lan Chi CA $ 50.00 12/26/15 Paypal
151 Ô Trương Sĩ Lương – Báo Thế Giới Mới TX $ 50.00 12/26/15 Paypal
152 Bà Ninh Thuận (CLBTNS) CA $ 50.00 12/29/15 Ck 1612
153 Ô Hoàng K Tân TX $ 100.00 12/29/15 Ck 108
154 Ô Lê Văn Lợi CA $ 100.00 12/29/15 Ck 4972
155 Ô Cao Minh Hưng D.D.S (Chủ Tịch CLBTNS) CA $ 200.00 12/29/15 Ck 9833
156 Cô Bùi Jennifer $ 50.00 1/4/16 Paypal
157 Ông Trương Bình (CLBTNS) CA $ 50.00 1/4/16 Ck 1941
158 Ô Lê Chiếu (CLBTNS) PA $ 100.00 1/4/16 Ck 132
159 Ô Trường Liêm $ 50.00 1/6/16 Paypal
160 Ô Vũ Hồng (Báo Diều Hâu) FL $ 50.00 1/7/16 Ck 1007
161 Bà Ngọc Hà CA $ 50.00 1/7/16 Ck 1021
162 Ô/B Phạm Hữu Quang OK $ 50.00 1/7/16 Ck 3359
163 Ô/B Nguyễn N. Sơn AL $ 100.00 1/7/26 Ck 1650
164 Ô/B Lê Văn Bổn OK $ 100.00 1/7/16 Ck 3669
165 Ô/B Điền Minh Xuyến MN $ 50.00 1/7/16 Ck 4688
166 Ô Nguyễn Ngọc Đa CA $ 50.00 1/7/16 Ck 1074
167 Hội Cựu Chiến Sĩ – Ban Chấp Hành MN $ 100.00 1/7/2016 Ck 2115
168 Hội CCS – Ô/B Nguyễn Bá Sấm MN $ 100.00 1/7/16 Ck 1072
169 Hội CCS – Ô/B Trần Hữu Chí MN $ 50.00 1/7/16 Ck 1073
170 Hội CCS – Ô Nguyễn Quốc Đống MN $ 50.00 1/7/16 Ck 4685
171 Hội CCS – Ô Nguyễn Lương MN $ 50.00 1/7/16 Ck 1075
172 Hội CCS – Ô/B Cao Bính MN $ 50.00 1/7/16 Ck 4689
173 Hội CCS – Bà Nguyễn Toại MN $ 50.00 1/7/16 Ck 4690
174 Hội CCS – Ô Huỳnh Xuân Yến MN $ 50.00 1/7/16 Ck 4691
175 Hội CCS – Ô/B Lê Văn Mai MN $ 20.00 1/7/16 Ck 4692
176 Hội CCS – Ô Nguyễn Wellstone MN $ 20.00 1/7/16 Ck 4693
177 Hội CCS – Hao Ngô Lê MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
178 Hội CCS – Nguyễn Văn Thanh HW $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
179 Hội CCS – Huỳnh Hữu Chu HW $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
180 Hội CCS – Nguyễn Nam Sơn HW $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
181 Hội CCS – Nguyễn Thi HW $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
182 Hội CCS – Trần Sinh MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
183 Hội CCS – Thu Cao MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
184 Hội CCS – Trí Cao MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
185 Hội CCS – Thúy Ngu MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
186 Hội CCS – Phong Cao MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
187 Hội CCS – Mai Cao MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
188 Hội CCS – Tin Trần MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
189 Hội CCS – Tâm Trần MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
190 Hội CCS – Amy Cao MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
191 Hội CCS – Phúc Cao MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
192 Hội CCS – Mui Mac MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
193 Hội CCS – Thúy Bùi NC $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
194 Hội CCS – Huệ Nguyễn MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
195 Hội CCS – Vinh Vương MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
196 Hội CCS – Tâm Thi Vương MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
197 Hội CCS – Hoang Nguyen MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
198 Hội CCS – Song Trần MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
199 Hội CCS – Minh Nguyễn MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
200 Hội CCS – Richard Nguyễn MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
201 Hội CCS – Lanh Nguyễn FL $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
202 Hội CCS – Co Lê FL $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
203 Hội CCS – Thinh Cao MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
204 Hội CCS – Mau Lê MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
205 Hội CCS – Tai Lê MN $ 10.00 1/7/16 Ck 2645
206 Hội CCS – Thu Nguyễn MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
207 Hội CCS – Long Pham Trần MN $ 5.00 1/7/16 Ck 2645
208 Hội CCS – Nhóm Đồng Hương MN $ 150.00 1/7/16 Ck 2645
(Đợt 9) 209 Ông Đặng Cường MN $ 50.00 1/12/16 Ck 5139
210 Ô/B Pham Long & Ngô K Hào MN $ 20.00 1/12/16 Ck 5081
211 Ô Chương Hà (CLBTNS) TX $ 50.00 1/12/16 Ck 1712
212 Ô/B Trần Tâm & Trần Chín CA $ 50.00 1/12/16 Ck 7033
213 Ô/B Lê Văn Hương & Lê Phan Ngọc Cẩm FL $ 50.00 1/12/16 Ck 4582
214 Bà Đỗ Thị Minh Giang LA $ 100.00 1/12/16 Ck 2800
215 Ô Liên Kết VA $ 100.00 1/22/16 Ck 1221
216 Ô Đỗ Đãi MN $ 40.00 1/22/16 Ck 1077
217 1 Đồng Hương Ẩn Danh MN $ 20.00 1/22/16 Ck 4696
218 Ô/B Lam Thu – Nguyễn Nhung ME $ 50.00 1/22/16 Ck 1411
219 Bà Nguyễn Thị Thanh Dương (CLBTNS) TX $ 50.00 1/22/16 Ck 1455
220 Ô Mười Dương CA $ 50.00 1/22/16 Ck 1122
221 Ô/B Lương Văn Thước TX $ 40.00 1/22/16 Cash
(Đợt 10) 222 Cộng Đồng Liên Bang Hoa Kỳ NY $193.90 2/11/2016 Paypal
223 Ô Hồng Thái MS $100.00 2/11/2016 Ck 167
224 Ô Đức Võ AZ $100.00 2/11/2016 Ck 1444
225 Ô Sinh Bùi VA $100.00 2/11/2016 Ck 2023
226 Cô Orchid Thanh Lê CA $ 30.00 2/22/16 Ck 1078
227 Bà Tuyết Nhung Trần WA $ 200.00 2/22/16 Ck 1090
228 LPL (ghi theo yêu cầu người ủng hộ) CA $ 50.00 2/22/16 Ck 1309
229 Ha Huu Van CA $ 20.00 2/22/16 Cash
230 Lê Tịnh Tâm CA $ 100.00 2/22/16 Ck 2758
231 Lê Tịnh Thủy CA $ 20.00 2/22/16 Ck 2758
(Đợt 11) 232 Ô/B Cần Lê – Mai Lê Oklahoma City $ 25.00 4/2/16 Ck 340
233 Ô/B Cần Le – Mai Lê Oklahoma City $ 25.00 4/2/16 Ck 351
234 Bà Thảo Dam TX $ 50.00 4/2/16 Ck 4130
235 Ô/B Lý Văn Đích & Kim Liên GA $ 50.00 4/11/16 Ck 846
236 Ô/B Nguyễn Văn Long Oklahoma City $ 50.00 4/11/16 Ck 1011
237 Ô/B Đinh Bá Huyên & Thanh Huyên NM $ 100.00 4/11/16 Ck 1011
238 Chị Lài GA $ 20.00 4/11/16 Ck 1011
239 Chị Lê Minh Nguyệt Oklahoma City $ 30.00 4/11/16 Ck 1011
Tổng cộng số tiền ủng hộ tính đến ngày 11-04-2016 là  $17,318.05 ( mười bảy ngàn ba trăm mười tám dollar  năm cent)
Trish Thùy Dương Nguyễn
Freelance Interpreter

P O Box 957224
Duluth, GA 30095
 
Cell: 678-907-6941
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s