TGCD – Tháng tư lại về với niềm đau mất nước

Đoàn Trọng Hiếu mạn đàm với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và ông Long Điền Vương Văn Giàu. Chương trực thực hiện trênlàn sóng của Đài Phát Thanh Việt Nam ngày 23-04-2016.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s