Nhạc bản : Chính Khí Ca ” Đã Được Phổ Nhạc : ” Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh ? Thơ của Nữ Sĩ Trần Thị Lam

This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s