Thông báo của Giáo phận Vinh về “Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên” 01.09.2016

Ngày 26.08.2016, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của giáo phận Vinh đã ra thông báo mời gọi giáo dân trong giáo phận hưởng ứng “Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên” diễn ra vào ngày 01.09 bằng những việc làm cụ thể như học hỏi thông điệp Laudato Si để “ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc môi trường thiên nhiên”. Đồng thời thông báo củng mời gọi giáo dân “tiếp tục thực hiện những gì “Ngày môi trường” mà giáo phận đã khởi sướng để chăm sóc và bảo vê môi trường sống của chúng ta và của các thế hệ tương lai”.

Inline image 1
Inline image 2
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s