Chia để trị của CSVN

Long Điền

Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã thành công trong việc cai trị Việt Nam trên 70 năm kể từ ngày “Cướp chánh quyền” trong tay chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim ngày 23 tháng 8 -1945. Toàn dân Việt Nam hiện đang rên siết dưới ách cai trị độc tài, thủ đoạn thâm hiễm và đầu óc nô lệ ngoại bang của đảng CSVN.

Trong lịch sử chống Thực Dân Pháp, Hồ Chí Minh gian ác khôn lường, bên ngoài kêu gọi “Đoàn kết chống ngoại xâm” nhưng sau khi “Cướp được chánh quyền” năm 1945 thì CSVN chuyển qua “Chia rẽ” các tôn giáo, các đảng phái, các xã hội dân sự để chế độ độc tài được cai trị dài lâu!!!

Bây giờ chúng ta mới thấy tác hại của chủ trương “Chia rẽ để cai trị” do Hồ Chí Minh phát động với mục tiêu là làm chia rẽ các tôn giáo, các đảng phái không CS, các nghành nghề. Bởi vậy khi có giặc ngoại xâm lăm le xâm chiếm nước ta, nhà cầm quyền đương thời CSVN kêu gọi đoàn kết chống quân xâm lược thì không còn ai nghe.  Đó là chủ trương thâm độc của CSVN và ngày nay chúng nhận được bài học”Gậy ông đập lưng ông” nhưng riêng dân tộc VN thì khốn đốn vì chủ trương “Chia để trị” của giặc Cộng. Không phải đến hôm nay dân Việt Nam mới thấy sự tác hại của chủ trương “Chia để trị” của HCM, mà từ năm 1938 nhà ái quốc chân chính là cụ Phan Bội Châu trên bước đường đấu tranh chống Thực Dân Pháp cũng đã cảnh tỉnh quốc dân về chủ nghĩa Cộng sản như sau:

Hô hào giai cấp đấu tranh ở xứ nầy là một việc cực ngu! Những người thức thời không bao giờ làm như thế!. Cùng một tai nạn, đã không chung sức để tùy theo cảnh ngộ mà lần hồi thu phục lại những quyền đã mất để xây dựng lại nền tảng Quốc Gia, lại còn kiếm cách tương tàn, tương phân, để làm giảm mất lực lượng tranh đấu, thật là một điều thất sách!…Tóm lại là người ta lợi dụng phong trào Xã Hội  để chia rẽ lực lượng trong nước , để phá huỷ sự đoàn kết  và để làm tiêu diệt tinh thần quốc gia của dân ta.”

( Trích trong bộ Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 trang 1066 của tác giả Long Điền[i] dựa theo tài liệu “Phan Bội Châu toàn tập”, tập 4,NXB Thuận Hoá, Huế,1990. Trong bài trả lời phỏng vấn của ký giả Maurice Detour,báo L,Effort, Hà Nội . Báo  Tràng An số ra ngày 7 tháng 10 năm 1938 và trong quyển “Án Tích Cộng sản Việt Nam” của sử gia Trần Gia Phụng , NXB Non Nước, Canada 2001 trang 30)

-Thử bình tâm mà xem xét thì thấy ngày nay có tôn giáo nào thật sự không bị CSVN xâm nhập? Thực tế là các tôn giáo thì nghi kỵ lẫn nhau do chủ trương của HCM và đảng CSVN. Nội bộ từng tôn giáo như : Phật giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành đã chia rẽ làm hai hoặc 3, 4 mảnh. Chủ trương của HCM và đảng CSVN rất hay, rất hữu hiệu để không ai tập trung lại được để chống CSVN nên chúng cai trị dân mình 70, 80 chục năm!!!
-Các đảng phái quốc gia Chính Thống như Việt nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Đại Việt QDĐ, Dân Xã Đảng v.v…cũng bị chia rẽ, phân tán không còn thực lực vì chủ trương “Chia để trị” của CSVN. Đảng phái chỉ còn độc nhất là đảng CSVN thì giờ đây chúng đã bị toàn dân vạch mặt là lũ bán nước, hại dân. Truyền thống hào hùng của Dân Tộc Việt Nam ngày nay đã bất lực vì còn CSVN thì không thể đoàn kết được sức mạnh tổng hợp của Quốc Dân.
-Các nghành nghề, các xã hội Dân Sự từ năm 1945 đến nay bị tác hại của chính sách”Chia để trị” của CSVN nên không tập trung được lực lượng chống ngoại xâm và chống bọn nội thù CSVN.

Giờ đây khi toàn dân thấy được dã tâm của bọn Việt Gian Cộng sản là bán nước cho Tàu, toàn dân cần tập trung Tổng Lực chống xâm lược thì không thi hành được vì sự tác hại của chủ trương”Chia để trị” đã bám rễ quá lâu. Chỉ có dẹp CSVN thì toàn dân mới “Đoàn kết thật sự” chống ngoại xâm.

Long Điền  31 tháng 8/2016

[i] https://vietnamclassical.wordpress.com/vn-cuture/

Biên Khảo Lịch Sử cuộc chiến Việt Nam 1945-1975 xem miển phí.
Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 (Tác Gỉa: Long Điền) Quyển 1
Cuộc Chiến Việt Nam 1945-1975 (Tác Gỉa: Long Điền) Quyển 2
 

This entry was posted in Bình luận, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s