CĐVN Wichita , Kansas cứu trợ đồng hương bão lụt Louisiana

CNG-ĐNG VIT-NAM TI WICHITA KANSAS & VÙNG PH CN
         Đa Ch : 2205 S.Stoneybrook . Wichta KS 67 207 . Đin Thoi : (316) 992 – 8880
                              Email :  thangnong124@yahoo.com
                        . . . . . .  o )(o)(O)(o)(o . . . . . . 
 Thưa quí Đng-Hương  : _
        Va qua  nhn đưc tin  Lũ Lt ti  TB  Louisiana  .   Đã  gây thit  hi rt nghiêm  trng nng  nht  TP Denham  Spring b  ngp  nưc  100% ,  nơi  đây  có  khong  200  gia đình  VN . TP Baton Rouge  , b ngp  nưc  1/3  .  Nơi  đây  có chng hơn mưi ngàn gia đình VN và hơn 50 % ngưi Vit đây b thit hi rt nng  .  Đưc xem trên mng nhng hình nh hoang tàn sau trn lt  .   Thy có ngưi Vit nn nhân ,  đã khóc khi nhng phóng viên phng vn

  Trưc  s  vic  trên . HĐCH Cng-Đng Ti  Wichita  đã  t chc  phiên  hp  đă bit , đ bàn phương cách lc quyên cu tr .  Cũng  có nhng  ý kiến  như  mi s  đã  đưc  bo him  bi thưng  ..v…v….   Nhưng ý kiến nhiu hơn là Cng-Đng nên lc quyên tin đ gi đến y Ban Cu Tr TB Louisiana . Đ nói lên  Cng-Đng ngưi Vit không th ơ và luôn cùng tham gia b c vic gì nếu có cơ hi . Hơn na s tn tht li mt na là Đng-Hương Vit-Nam mà li thuc đa  phn là nhng gia-đình  << HO >> .     BTC đã liên lc vi UBCT Louisiana thì đưc gii thích rng Baton  Rouge là  th ph TB Louisiana  xưa  nay  không b  ngp lt  ,  nên không có bo him này và cũng chưa  biết s đưc  gii quyết  như thế nào   .  Vic cp thi là giúp các nn nhân nơi đây
 như  mua tng  các nn nhân  nhng th đ mua vt dng sa nhà , mua nhng thc phm . v.v… Đng-Hương đây  nhiu  ngưi  mt hết k c xe  .   Đã khó khăn đi xe cũ bo him mt chiu .
     Đ cùng chia s vi Đng-bào nói chung .  Cng-Đng VN ti Wichita đã  kp thi tng  s tin  là  ba ngàn m kim gi đến UBCT . Lũ Lt Louisiana ,  ri đi vn đng Lc Quyên sau .
     Bng  cách  thông báo  trên  đài  radio Wichita  .    gn t  thông báo  trên kính xe  nơi nhà th Công-Giáo VN . Hi Thánh Tin-Lành VN . Chùa Pht-Giáo VN  .  Thánh-Tht Cao Đài .  Nhng L Hi có đông ngưi Vit .  Gi thư đến các Hi Đoàn  , Các cơ s Thương mi . Cùng các dch v ca ngưi Vit ti đây  .   bên trong có mt bì thơ đã dán tem và in sn đa ch hi báo .
     Cho đến hôm nay ,  đã đưc mt s ân nhân gi đến ng h .  BTC xin phép đưc đăng tên
 Xin chân thành cám ơn s đóng góp quý báu này dù s tin nh nht nhưng tm lòng vô lưng .
Danh sách Quý Ân nhân đã gi tin .
01-     A/C  Nguyn m Đc ………………………………………………………………… 100 $ 00
02-     A/C  Hunh Q Thưc & Đinh th Nguyt .. Hi PHSV&HS . Wichita …. 100 $ 00
03-     A/C  Nguyn văn Muôn …….. Chi Hi TQLC/QLVNCH . Wichita  ………….100 $ 00
04-     A/C  Trn   Anh …………………Nhóm Tr Wichita ……………………………. 100 $ 00
05-     A/C  Đng  Châu………………………………………………………………………    15 $ 00
06-     A/C  Phan thành Trung …………..OK …………………………………………….    20 $ 00
07-     A/C  Hà văn Bình ……………………OK …………………………………………..    20 $ 00
08-     A/C  Lê văn Th …………………….OK ……………………………………………   08 $ 00
09-     A/C  Mã văn Dư & Khánh kim Nguyen ………………………………………….. 100 $ 00
10-     A.-   Đ văn Đoài ………………………………………………………………………  50 $ 00
11-     A/C  Trương thanh Sương & Hoàng th Hoa …………………………………….  50 $ 00
12-     Ô.Bà  Đoàn thanh Sun & Nguyn th Châu ………………………………………  50 $ 00
13-     Cô.      Mai  Phm …………………………………………………………………….   10 $ 00
14-     Ô.Bà Cu Đi Tá .   Trn văn Chà ………………………………………………….  30 $ 00
15-     A/C  Thu văn Nguyn & Hoa thi Đoan …………………………………………….  100 $ 00
16-     A/C  Hùng  Trn & Hoàng th Tính ……………………………………………………  50 $00
17-     A/C  Nguyn văn Long ……………………….OK…………………………………….  20 $ 00
18-     Ông   Tạ Sơn …………………………………………………………………. 10 $ 00
19-     Quý Anh Ch em Công Nhân Hãng  SPAR SHOP OF SPIRIT AERO …….112 $ 00
20-     Bà   Lê th  Xuân ………………………………………………………………………….  20 $ 00
21-     Bà   Đ  th  Liu ………………………………………………………………………….  20 $00
22-     A/C  Nguyn  văn  Tân ………………………………………………………………….  10 $ 00
23-     A/C  Thúy  Kiu ……………………………………………………………………………100 $ 00
24-     A/C  Trn thu  Hương …………………………………………………………………… 30 $ 00
25-     A/C  Nguyn thế  Cnh & Mai th Nguyn ………………………………………….. 50 $ 00
26-     A/C  Tim Vàng KIMCHI  JEWELRY ……………………………………………….. 200 $ 00
27-     Ô.Bà   Richard  Trương Be …………………………………………………………….. 10 $ 00
28-     A/C     Tri  M  Trương ……………………………………………………………………. 20 $ 00
29-     PH  SPECIAL …………………………………………………………………………… 50 $ 00
30-          Sue  Van  & Mai Nguyn …………………………………………………………. 100 $ 00
31-     Cô .-   Nguyn th  Phú ………………………………………………………………….. 50 $ 00
32-     A/C  Nông văn Thng & Bùi th Hi …………………………………………………. 100 $ 00
33-     Ông .-  Phm văn Tưng ………..Đi Đi 5 Vn Ti . SĐ 5 BB …………….. 10 $ 00
34-     Cô .-    Hà  Huynh ………………………………………………………………………. 10 $ 00
35-     A/C  Phát  Dương …………..Hãng  LMI …………………………………………… 10 $ 00
36-     A .-     Wesley Lương ………………Hãng  LMI …………………………………… 20 $ 00
37-     A/C   Thông  nguyn ………………..Hãng  LMI ………………………………….. 10 $ 00
38-     Ô.Bà   Trn văn  Lut …………………………………………………………………… 30 $ 00
39-     A/C   Hoàng  D. Bch ……. WONDER NAIL & SPA …………………………… 50 $ 00
40-     A/C   Hà  đăng  Ngân & Trương th Hu ……………………………………….. 100 $ 00
41-     A .-    Minh  Lê ……………………….Hãng LMI ……………………………………… 10 $ 00
42-     Ô.Bà  Trn đình  Hoan …………………………………………………………………… 30 $ 00
43-     A/C   Dũng  Phm ……………………Hãng LMI ……………………………………. 20 $ 00
44-     A/C   Vit  H …………………………Hãng LMI …………………………………….. 40 $ 00
45-     A/C   Thai  Q . Đinh ………………….Hãng LMI ……………………………………. 20 $ 00
46-     A/C   Nguyn  Sáu ……………………Hãng LMI …………………………………… 30 $ 00
47-     Cô .-   Susan ……………….HAIRCUT ………………………………………………… 40 $ 00
48-     Cô .-  Năm  Triu ………………………………………………………………………….. 50 $ 00
49-     A/C    Đào  Phương …………………………………………………………………….. 50 $ 00
50-     Tim Hoa  LILIES FLOWER SHOP …………………………………………………. 50 $ 00
51-     A .-         Minh  Phm ……………….Hãng LMI …………………………………. 20 $ 00
52-     A/C     Nguyn   Chu …………………Hãng LMI ……………………………………10 $ 00
53-     A/C        Bình ………………………….Hãng LMI …………………………………… 20 $ 00
54-     A/C     Trí  P   Nguyn ……………….Hãng LMI …………………………………. 20 $ 00
55-     Ch      Khanh  Trương ………………………………………………………………… 40 $ 00
56-     Ô.Bà   Lê ngc Lang ……………………………………………………………………..  20 $ 00
57-     A/C   Trinh & Thanh ………………………………………………………………………  40 $ 00
58-     Ô.Bà   Đào hữu Du ……………………………………………………………  20 $ 00
                                    Tng Cng   : ……………………   2 , 5 7 5 $ 00
                                              Wichita , Ngày 18 tháng 10 năm  2016
                                       T/M  HĐCH.Cng Đng Vit-Nam Ti Wichita KS
                                                     Ch Tch    Nông  văn  Thng
Advertisements
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s