Daily Archives: 03/11/2016

Đời Sống An Bình -Nói với người Thiên Chúa Giáo về bầu cử 2016

Giáo Sĩ Huỳnh Quốc Bình

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment

Chúng Ta & Thời Cuộc – Mạn đàm giai đoạn cuối của cuộc bầu cử 2016

Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu thực hiện trên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta ngày thứ tư02-10-2016

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | 1 Comment