Chúng Ta & Thời Cuộc – Mạn đàm giai đoạn cuối của cuộc bầu cử 2016

Huỳnh Quốc Bình & Đoàn Trọng Hiếu thực hiện trên Đài Tiếng Nước Tôi Atlanta ngày thứ tư02-10-2016

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Chúng Ta & Thời Cuộc – Mạn đàm giai đoạn cuối của cuộc bầu cử 2016

  1. King S. Doan says:

    My vote is on Mr. Trump

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s