Daily Archives: 04/12/2016

Bài nói chuyện làm cả hội trường phải khóc tại Đại Hội giới trẻ Lần Thứ 14 tại Giáo Phận Vinh

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Trump Chẳng Ngán Ai

Hồ Công Tâm Tàu gia nhập Hội Quốc Liên Đài Loan xách gói ra liền một khi Buồn thay Tổng Thống Hoa Kỳ… Bỏ đồng minh cũ để đi với Tàu… Nay Tân Tổng Thống Mỹ ngầu Tiếp Bà Thổng … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment