CĐNVQGHK – Thư kêu gọi yểm trợ Quỹ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm.

 photo 6649edfa-209d-42bb-907e-54a44db89238_zps1154d06f.jpg
               

                                               Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

                                        The Vietnamese American Community of USA

                                                                  16204 Viki Lynn Pl., Pflugerville, TX 78660

                                                               Websites: https://tienggoicongdan.com/

                                                                  https://www.facebook.com/VACUSA

                                                                   Email: CDNVQGHOAKY@gmail.com

Kính thưa Quý vị Chủ Tịch các Cộng Đồng Thành Viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ,
 
Kính thưa Quý Vị Mạnh Thường Quân của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam do
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khởi xướng.
 
Trong phiên hội định kỳ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đêm 22 tháng 12 năm 2016 vừa qua,
Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã duyệt xét Bản Báo Cáo Chi Tiêu trong thời gian
qua của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam.

Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm đã được sử dụng đứng đắn theo các chỉ tiêu do
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ấn định. Chúng ta đã bắt đầu tập trung được nổ lực yễm trợ
Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam.
Vì lý do an ninh cho các Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam, chúng tôi không thể chuyển gởi rộng rãi
đến quý vị Bản Chi Thu chi tiết.
Tuy vậy quý vị Mạnh Thường Quân đã đóng góp cho Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam
trong thời gian qua có thể liên lạc với Thủ Quỹ là ông Châu Chương Thành, Email: ChauT@cadmus.com,
để nhận được một copy của Bản Chi Thu chi tiết này.
Tưởng cũng cần nhắc lại Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam được Cộng Đồng
Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ khởi xướng thành lập, từ tháng 11 năm 2014, và được điều hành bởi Ban Điều Hợp
gồm có 5 người :
 
                      Ông Đỗ Văn Phúc, Austin Texas, Email: md46usa@yahoo.com
                      Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Bắc California, Email: nnt9009@gmail.com
                      Ông Nguyễn Kính Luân, FtWorth Texas, Email: lkn7843@yahoo.com
                      Ông Châu Chưong Thành, Richmond, Virginia, Email: ChauT@cadmus.com
            Ông Nguyễn Văn Tần, Fairfax Vỉginia, Email: CDVNHK@gmail.com   
 
Chúng tôi đã nhận được $7520.00, yểm trợ Tù nhân Lương Tâm hết $6380.00.
Vào cuối năm 2016 số tiền tồn quỹ của Quỹ Yểm Trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam là $1140.00
 
Trước nhu cầu yễm trợ Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam vào cuối năm 2016, Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ trân trong thỉnh cầu quý vị loan báo lời kêu gọi rộng rãi trong các
Cộng Đồng
điạ phương đế chúng tôi được các Mạnh Thường Quân tiếp tục đóng góp để có ngân khoản giúp đỡ các
Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên Đán năm Đinh Đậu 2017.
 
Mọi đóng góp, xin liên lạc với ông Châu Chương Thành, Email: ChauT@cadmus.com,        và
địa chỉ: Châu Chương Thành, 607 Coalbrook Dr. Richmond VA 23228.

(Xin quý vị gửi Email thông báo đến các thành viên Ban Điều Hợp ghi trên).

Sự quan tâm và tiếp tay của quý vị không những sẽ là những niềm an ủi cho các Tù Nhân Chính Trị và Lương Tâm tại
Việt Nam mà còn là niềm an ủi cho các thành viên trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đang thi hành công tác này.
 

Chân thành cám ơn quý vi.

Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ
12/24/2016

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s