Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

p1.JPG

 Kính xin quý đồng bào, đồng hương và các cơ quan truyền thông giúp phổ biến chương trình phát thanh

                Tiếng Dân Việt # 1- Nước Đã Tràn Bờ

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s