Người Hồi Giáo biểu tình tại Luân Đôn

Xin chuyển cho:
Những ai chống Sắc Lệnh về Di Dân và Tị Nạn của TT Trump!
Những Democrates, Liberals, Leftists…
Xin hãy xem đoạn Video này quay trên đường phố London, Anh Quốc
Hãy xem các biểu ngữ và nghe kỹ những gì họ hô:
Democracy and Freedom on Death Row
Muslims will destroy the Crusade. The Followers of Mohammed will Destroy America.
Support Sharia Law!
This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s