SOS- “Hiến Chương Mới” của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD và VA, đã bỏ mục đích chống Cộng !!!!!

Kính thưa quý cộng đồng.

Chúng tôi nhận được tin Cộng Đồng Việt Nam Wahington DC – Maryland và Virginia vừa thay đổi Hiến Chương, theo Hiến Chương mới thì CĐVN Vùng DC, MD và VA không còn là một cộng đồng chống cộng nữa mà chỉ còn là một cộng đồng không cộng sản. Chúng tôi xin được đăng thư của ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, cùng thư của bà Nguyễn Thị Bé Bảy Nữ Quân Nhân vùng HTĐ, chúng tôi cũng post một phần của bản hiến chương cũ và mới liên quan đến sự việc nêu trên để rộng đường dư luận.

 Một cộng đồng chống cộng mang một ý nghĩa tích cực là không chấp nhận cộng sản, còn một cộng đồng không cộng sản chỉ mang một ý nghĩa tiêu cực. Không biết đây có phải là bước đầu “ mở cửa”để ông Đinh Hùng Cường và ban đại diện chuẩn bị cho bước HHHG hay không?

Kính gởi:
– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
– Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.

Kính thưa quý chiến hữu,
Kính thưa quý Đồng Hương vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.


Th
ật là một sự việc “QUÁ SỨC TƯỞNG TƯỢNG”, nếu mọi người không đồng loạt lên tiếng thì trong
tương lai gần, những chuyện “TỒI TỆ” hơn nhiều sẽ xy ra.

Trong thời gian qua, vì công việc chung, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ  đã cố gắng hài hòa để giữ tình đoàn kết
với tổ chức Cộng Đồng 
vùng HTĐ dưới nhiệm kỳ của ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường, nhưng bây giờ
thì không thể tiếp tục và im lặng nữa vì những lý do sau đây:

1- Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD v
à VA khởi thủy được lập ra vì nhu cầu
“CHỐNG CỘNG”, với các Chương Dẫn Nhập, Chương Một và Chương Hai minh định rõ ràng chủ trương
và mục tiêu CHỐNG CỘNG của tổ chức Cộng Đồng. (các văn bản đính kèm)

2- Hiến Chương Cộng Đồng  trong Chương Tám: Tu Chính và Giải Tán, Điều 21 ấn định :
Chương Dẫn Nhập, Chương Một, Chương Hai và Chương Ba không thể sa đổi …..
Nhưng nay ông Cựu Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành và Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương đã  sửa đổi
Ba Chương Căn Bản của Hiến Chương Cộng Đồng, thay thế  2 chữ  “CHỐNG CỘNG” bằng 3 ch
Không Cộng Sản” 
được ghi trong bản tu chính Hiến Chương mới, dưới danh xưng là Tuyên Ngôn
và Điều Lệ Cộng Đồng. Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ này
 đã được thông qua bởi ông Ch Tịch
Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực.

3- Khi hủy bỏ chủ trương và mục tiêu chống cộng của tổ chức Cộng Đồng, điều cốt yếu của Bản Hiến Chương,
là ông Chủ Tịch Đ
inh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực đã vi hiến một cách trầm trọng.
4- Yêu cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực phải giải thích với đồng hương về
hành động vi hiến v
à phải cho đồng hương biết quý vị có chủ đích gì, khi hùy bỏ chủ trương và mục tiêu
chống cộng của tổ chức Cộng Đồng!

5- Nếu ba Chương Căn Bản của Hiến Chương Cộng Đồng bị thay đổi, nó đồng nghĩa với hàm ý giải tán
Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

6- Đã tới lúc Quý Chiến Hữu Hội Trưởng và Quý Niên Trưởng, Quý Đồng Hương có thể liên kết các d kiện
(vụ Hùng Cữu Long, vụ Mai Khôi, vụ tên Vũ Trọng Khá) để thấy rõ tại sao Tổ Chức Cộng Đồng đã trì trệ trong
việc ngăn chận cờ máu. Nay l
ại thêm dữ kiện ông Đinh Hùng Cường hủy bỏ chủ trương và mục tiêu chống cộng
trong bản Hiến Chương.
 
7- Tình trạng này không thể kéo dài, vì sẽ gây bất lợi, bất ổn trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản
trong vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.
 Xin Xin Quý Vị Hội Trưởng, Quý Niên Trưởng và Quý Đồng Hương,
có trách nhiệm trong vùng,
đề nghị phương thức đối phó để chúng ta cùng tìm ra một giải pháp cho vấn nạn hiện nay
của vùng Hoa Thịnh Đốn, Mariland và Virginia.

8- Xin Quý Vị Chủ Tịch các Công Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cộng sãn và quý bậc thức giả tại Hải Ngoại
KHẪN CẤP có hành động để yêu cầu Ông Đinh Hùng Cường lên tiếng giải thích trước khi Tổ Chức Cộng Đồng
Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, MD và VA bị Ông Cường “tu chính” thành một Tổ Chức Cộng Đồng mới
KHÔNG CHỐNG CỘNG”.

Trân trọng
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sỹ VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận
08/20/2017

                                           *******************************
Kính thưa quý vị,

Xin quý vị xem và so sánh Chương Dẩn Nhập, Chương Một, Chương Hai  của Hiến Chương cũ và Hiến Chương mới dưới danh xưng là Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, để thấy hai chữ ” chống Cộng” đã biến mất trong Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng.
Chương Dẫn Nhập, Chương Một và Chương Hai là những chương không thể sửa đổi, tại sao ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực của Cộng Đồng thông qua?
Xin ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường và Văn Phòng Thường Trực vui lòng trả lời.
Trân trọng,
Nguyễn Thị Bé Bảy
Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn
Hiến Chương cũ
HCchuơng một.jpg
Hiến Chương mới
Tuyên ngôn chương một(1)
Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s