Tiếng Dân Việt # 27- Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

 

Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài:
1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.
2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài Gòn, Chính quyền Sài Gòn

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s