Tập Hợp Quốc Dân Việt- Chương trình phát thanh Tiếng Gọi Cộng Dân#37

Tập Hợp Quốc Dân Việt- Chương trình phát thanh Tiếng Gọi Cộng Dân#37
1/ Tin Tức
2/ Mạn đàm với Lm Nguyễn Văn Lý về “liên minh cờ đỏ”

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s