Tiếng Dân Việt # 34

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu.

Đề tài. Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s