Tiếng Dân Việt # 35

Hôi luận: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu.

Đề tài: Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s