Daily Archives: 11/04/2018

Tiếng ta còn thì nước ta còn!

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm:   1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment