CĐNVQG Arizona Phân ưu cùng Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh và tang quyến

Nhận được tin buồn:

 Bào huynh của Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh là

Ông ANTHONY DƯƠNG THIỆU TOẢN

Từ trần lúc ngày 20 tháng 7 năm 2019, tại Maryland hưởng thọ 74 tuổi

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia AZ xin thành kính chia buồn đến gia đình và tang quyến. Nguyện cầu hương linh của ông Anthony Dương Thiệu Toản sớm về nơi cảnh giới an lành.

Inline image

Best regards,
 
Phuong Nguyen, PharmD | OptumRx
OptumRx HDP Pharmacist
4805 E Thistle Landing Drive, Suite 100D
Phoenix, AZ 85044
Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s