DĐDC-Rút quân khỏi Bắc Syria, Hoa Kỳ có phản bội “đồng minh” không?

DIN ĐÀN DÂN CHỦ

Hội luận ngày 21 tháng 10 2019

Chủ đề: Rút quân khỏi Bắc Syria,

Hoa Kỳ có phản bội “đồng minh” không?

 

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s