Chia buốn cùng ông Phan Thông Hưng Chủ Tịch CĐNVQGLBHK

thumbnail

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Chia buốn cùng ông Phan Thông Hưng Chủ Tịch CĐNVQGLBHK

  1. longdien12 says:

    Thành kính phân ưu cùng ông Phan Thông Hưng Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. Kính, Long Điền Vương Văn Giàu. Ban Cố Vấn CĐ Việt Nam Pensacola.

    On Wed, May 13, 2020 at 10:20 PM CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ wrote:

    > minhhieu90 posted: “” >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s