Bản Lên Tiếng Của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH. Trung Tâm Tây Nam Hoa Kỳ

                                                             Little Saigon, June 10 2021

BẢN LÊN TIẾNG

VỀ VIỆC XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

Chúng tôi, Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại cùng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego, trân trọng tuyên bố có cùng quan điểm, lập trường và đồng ý với quyết định của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California về việc Thành Phố Westminster chuẩn bị xây ‘Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị” trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.

Thành phần nhân sự và cung cách làm việc của cái gọi là “Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài” này đã gây ra nhiều tranh cải trong Cộng Đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản, hậu quả là đã tạo ra nhiều hiểu lầm, giảm đi niềm tin vào thế hệ trẻ và nhất là gây sứt mẻ tình đòan kết trong hàng ngũ Cựu Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Việc xây dựng Tượng Đài để vinh danh chiến SĨ Việt Nam Cộng Hòa cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc và có sự tham gia của các tổ chức quân đội tại Miền Nam California ngay từ giai đọan đầu cũng như sự góp ý của các cựu Quân nhân khắp nơi như: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài 5 vị Tướng và gần đây nhất là Tượng Đài Hòang Sa. Một công trình để đời như thế không thể nào làm trong bí mật và được quyết định bởi một vài vị Dân cử và cá nhân rồi thông báo đặt cho mọi người vào tình trạng đã rồi.

Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ San Diego đồng ý, cùng quan điểm, lập trường của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ miền Nam California qua Bản Lên Tiếng vào ngày 9 tháng 6 năm 2021. Chúng tôi yêu cầu Thành Phố Westminster trao việc thiết kế và xây dựng Tượng Đài nầy lại cho các tổ chức quân đội tại Nam California như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California thực hiện.

  Nơi nhận:                                                                                                                              

 Trân trọng

T.M Trung Tâm Điều Hợp Vùng Tây Nam Hoa Kỳ,

  – Chủ tịch Hội Đồng ĐIều Hành.                                                                            

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngọai.

  –  Chủ tịch Hội đồng Gíam Sát .                                                                                 

  Trung Tâm Trưởng                                                                                                                                                          

  –  Chủ tịch Hội Đồng  Đại Diện.                                                                                        

KQ Bùi Đẹp                                                                                 

  –  Qúy Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH.                                                                                 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s